EV Lataan asentama sähköauton latausjärjestelmä.
ev lataa

Sähköauton latausasema taloyhtiöön – Näin hankintaprosessi etenee

Viime vuosien aikana sähköautojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, ja tämä kehitys näyttää vain kiihtyvän. Suosion kasvu tuo mukanaan kiireellisen tarpeen kehittää ja laajentaa latausinfrastruktuuria varsinkin taloyhtiöissä. Riittävä latausvalmius on elintärkeää sähköautoilun sujuvuuden ja houkuttelevuuden kannalta.

Tässä artikkelissa käymme läpi sähköauton latausasemien hankintaprosessin vaiheet taloyhtiössä. Keskitymme erityisesti taloyhtiön hallituksen ja latausinfran toimittajan rooleihin tarjoten samalla käsityksen siitä, mitä taloyhtiön on itse selvitettävä ennen hankintaa.

Huomaathan, että termi latausasema voi tässä artikkelissa myös tarkoittaa laajempaa latausasemien kokonaisuutta taloyhtiössä sekä kaikkea sitä latausinfraa, mitä latausasemat edellyttävät. Artikkeli ei käsittele lainkaan osakaslatausta, jolloin osakas hankkii latauspisteen itse.

Lue myös:

Taloyhtiön latauspisteiden lainsäädäntö

Miksi lämmitystolpasta lataaminen ei ole järkevää?

Sähköauton lataus kerrostalossa – Miten se voidaan toteuttaa?

Sähköauton latausaseman hankinnan perusteet – Miksi taloyhtiön kannattaa harkita latausinfraa?

Sähköautojen lataustarpeen jatkuva kasvu

Viime vuosina sähköautoilun suosio on ottanut valtavan harppauksen, kiitos teknologian kehityksen, uusien sähköautovalmistajien ja sähköautojen hankintahintojen laskun. Nopea kehitys on johtanut siihen, että yhä useampi autoilija harkitsee siirtymistä sähköautoon, mikä asettaa uusia vaatimuksia asuinalueiden ja erityisesti taloyhtiöiden latausvalmiudelle.

Latausvalmiuden merkitys kiinteistön arvolle

Sähköauton latausjärjestelmän hankkiminen taloyhtiöön on investointi tulevaisuuteen. Se ei ainoastaan vastaa nykyisiin tarpeisiin vaan myös nostaa kiinteistön houkuttelevuutta ja arvoa. Asunnon ostajat ja vuokraajat arvostavat yhä enemmän ekologisia ominaisuuksia ja mukavuuksia, joita sähköauton latausmahdollisuus eittämättä edustaa.

Mitä ottaa huomioon ennen latausinfran suunnittelua?

Ennen lataus hankintaa on tärkeää kartoittaa taloyhtiön lataustarve ja nykytilanne. Huomioitavia seikkoja ovat muun muassa:

  • Kuinka monella taloyhtiön asukkaalla on ladattava sähköauto?
  • Onko taloyhtiön asukkailla suunnitelmissa siirtyä sähköautoiluun?
  • Miten sähköauton omistajat lataavat autonsa tällä hetkellä?
  • Ladataanko sähköautoja salaa taloyhtiön lämmitystolpista?
  • Onko lähialueella latausasemia?
  • Ovatko taloyhtiön tulevat asukkaat potentiaalisia sähköauton omistajia?
  • Tarvitaanko helppo pikaratkaisu vai pysyvämpi ratkaisu?
  • Missä kunnossa nykyinen sähköjärjestelmä on?
  • Ovatko autopaikat osakkaiden tai taloyhtiön hallinnassa?
  • Miten laskutus ja kustannukset jaetaan?

Taloyhtiön päätöksenteko ja suunnittelu

Hankintaprosessin aloittaminen edellyttää taloyhtiön sisäistä päätöksentekoa ja suunnittelua, joka vaatii sekä hallituksen että osakkaiden aktiivista osallistumista.

Taloyhtiön hallituksen ja osakkaiden rooli hankinnassa

Hallitus ja taloyhtiön vastuuhenkilöt aloittaa prosessin selvittämällä, millaisia latausasemavaihtoehtoja on saatavilla ja mitä niiden hankinta vaatisi taloyhtiöltä sekä teknisesti että taloudellisesti. Selvityksen  jälkeen tiedonkeruu ja suunnittelu laajenevat osakkaiden keskuuteen.

Osakkaiden osallistuminen on kriittistä, sillä heidän näkemyksensä ja tarpeensa vaikuttavat suuresti siihen, miten latausasemahankinnasta lopulta yhtiökokouksessa päätetään. Osakkaiden sitoutuminen on myös taloudellisen panostuksen kannalta tärkeää, sillä latausaseman hankinta ja ylläpito tuovat mukanaan kustannuksia, jotka jaetaan taloyhtiön sisällä.

Latausaseman tarpeen ja kapasiteetin arviointi

Prosessin alussa on tärkeää tehdä kattava tarvekartoitus. Kuinka moni taloyhtiön asukkaista omistaa sähköauton tai suunnittelee sen hankkimista lähitulevaisuudessa? Millainen latausinfrastruktuuri on jo olemassa alueella? Tarvearvioinnin tulokset antavat selkeät raamit latausjärjestelmän suunnittelulle. Kuinka moni olisi jo hankkinut ladattavan auton, jos kotilataus olisi mahdollista?

Entä kuinka moni osakas olisi valmis kannattamaan hanketta ihan taloyhtiön arvon säilymisen tai nousun kannalta, vaikka ei itse suunnittelisikaan sähköautoon vaihtamista vielä lähivuosina?

Suunnittelun aloittaminen

Suunnitteluvaiheessa taloyhtiön on hyvä kääntyä alan asiantuntijan puoleen, jotka voivat auttaa ymmärtämään erilaisia teknisiä ratkaisuja, niiden hyötyjä ja mahdollisia haasteita. Suunnitteluvaiheessa käsitellään myös taloudellisia näkökohtia, kuten kustannusarvioita sekä rahoitusvaihtoehtoja. Suunnittelu on järkevintä toteuttaa yhdessä asennusliikkeen kanssa ilman ulkopuolisia konsultteja, jotka voivat sekoittaa pakkaa ja jopa hidastaa projektin etenemistä. Valitse asennusliike, jolla on kokonaisvaltaista kokemusta ja referenssejä latausjärjestelmien toteuttamisesta suunnitteluineen.

Tiivis yhteistyö asiantuntevan urakoitsijan kanssa takaa jouhevan hankintaprosessin.

Tekniset vaatimukset 

Latausaseman tekniset vaatimukset riippuvat useista tekijöistä, kuten taloyhtiön sähköjärjestelmän nykytilasta, pysäköintialueen sijainnista ja koosta sekä siitä, minkä tyyppisiä latausasemia harkitaan. On tärkeää selvittää, vaatiiko latausaseman asennus sähköverkon päivityksiä ja onko mahdollista hyödyntää älykkäitä latausratkaisuja, jotka optimoivat energiankäyttöä ja mahdollistavat käyttäjäkohtaisen laskutuksen.

Ennen asennusta: Valmisteluvaiheet sähköauton latausaseman hankintaan

1. Taloyhtiön hallituksen valmistelutyö

Taloyhtiön tulisi selvittää autopaikkojensa hallinnointitapa ja dokumentointi sekä täyttää hieman muita esitietoja tarjouskatselmuksen valmistelemiseksi.

Parkkihallin pohjapiirustus, ulkoparkkialueen asemapiirustus tai muu autopaikkakartta auttavat huomattavasti hankkeen hahmottamista, visuaalista esitystä sekä tarkkaa materiaalien massalaskentaa.

Ratkaisuehdotuksen laatimiseksi tarvitaan lisäksi tietoja taloyhtiön sähköliittymästä, joiden pyytämiseksi sähköverkkoyhtiöltä taloyhtiö antaa valtakirjan.

Lomakkeiden täyttö ja tarvittava dokumentointi vie noin 15-30 minuuttia.

2. Tarjouskatselmus ja esivalmistelut

Taloyhtiöön ollaan yhteydessä tarjouskatselmuksen sopimiseksi, yleensä noin kahden viikon kuluttua, kun kaikki tarvittavat tiedot on saatu sähköverkkoyhtiöltä. Ennen tapaamista latausaseman toimittaja analysoi sähköverkkoyhtiön tiedot ja taloyhtiön lähettämät piirustukset, varmistaen, että kaikki tarvittava tieto on valmiina tarjouskatselmusta varten.

3. Paikan päällä tapahtuva tarvekartoitus ja kohdekatselmus

Tapaaminen paikan päällä sisältää tarkan tarvekartoituksen ja kohdekatselmuksen. Tarvekartoituksessa keskustellaan lataustarpeista, käyttäjämääristä ja latausnopeuksista. Kohdekatselmuksessa tutkitaan parkkipaikat, kaapelireitit ja sähkökeskukset.

Tapaaminen on suunniteltu kestämään noin 60–120 minuuttia, ja se on fiksuinta ajoittaa aamupäivälle, jolloin ratkaisuehdotus saadaan usein toimitettua jopa jo  saman päivän aikana.

4. Ratkaisuehdotuksen laatiminen ja läpikäynti

Ratkaisuehdotuksen laatiminen perustuu tarvekartoituksessa ja kohdekatselmuksessa kerättyihin tietoihin. Ratkaisuehdotuksen laatiminen vie kohteesta riippuen muutamasta tunnista muutamaan päivään, jonka jälkeen taloyhtiölle esitetään yhteenveto ratkaisusta ja kustannuksista. Ratkaisuehdotus toimitetaan mahdollisimman pian tarvekartoituksen jälkeen, yleensä jo saman päivän aikana.

Ratkaisuehdotuksen läpikäynti taloyhtiön hallituksen kanssa vie yleensä 30–90 minuuttia ja se voidaan toteuttaa näppärästi etäpalaverilla.

5. Hallituksen päätöksenteko

Taloyhtiön hallituksen esitys yhtiökokoukselle ja sen mukainen yhtiökokouksen päätös on yleensä viimeinen vaihe ennen tilauksen tekemistä. Toimittaja pyrkii tarjoamaan kaiken tarvittavan tiedon, jotta päätöksenteko olisi mahdollisimman helppoa ja täysin fakta tietoon perustuvaa.

Asennusvaihe: Latausinfran lopullinen toteutus taloyhtiössä

1. Tilaus ja sopimus

Hankkeen tilaus alkaa asiakkaan ilmoituksesta sähköpostitse tai sähköisesti allekirjoitettavalla sopimuksella, jolloin syntyy virallinen sopimus palvelun toteutuksesta. Tilaus asettaa virallisen lähtölaukauksen asennusprojektille, ja osapuolet sitoutuvat yhteistyöhön projektin onnistumiseksi.

2. Toteutusneuvottelu ja projektipäällikön nimeäminen

Toteutusneuvottelussa käydään läpi mahdolliset kysymykset ja sovitaan alustavasta aikataulusta. Neuvotteluvaiheessa taloyhtiölle osoitetaan työpäällikkö, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista alusta loppuun asti sekä työnjohtaja, joka vastaa käytännön asennustöiden johtamisesta sekä viestinnästä asennustöiden aikana. Yhteydenpito keskitetään aina ennalta sovitulle henkilölle, mikä tehostaa kommunikaatiota ja päätöksentekoa.

3. Toteutussuunnittelu

Toteutussuunnittelun aikana laaditaan tarkat suunnitelmat latausaseman sijoittelusta, uusista sähkökeskuksista ja turvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä. Suunnitteluvaiheessa varmistetaan myös tarvikkeiden ja komponenttien toimitusaikataulut, ottaen huomioon muun muassa sähkökeskusten toimitusajat ja mahdolliset sähköverkkoyhtiön vaatimat toimenpiteet.

4. Aikataulutus ja tiedottaminen

Työnjohtajamme sopii tarkasta asennusaikataulusta taloyhtiön kanssa ja suunnittelee työn niin, että häiriöt asukkaille minimoidaan. Tässä vaiheessa kaikki osapuolet, mukaan lukien asukkaat, informoidaan hankkeen aikataulusta ja mahdollisista vaikutuksista arkeen.

5. Urakointi ja asennustyöt

Työ sisältää kaivuutyöt, sähköasennukset ja muut tarvittavat toimenpiteet latausasemien käyttöönottoa varten. Työ suoritetaan mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti, minimoiden katkokset autopaikkojen käytössä. Asennustyö suoritetaan yhtäjaksoisesti ilman katkoksia.

6. Viimeistely ja käyttöönotto

Latausasemat ovat turvallisesti käytössänne heti urakkatyöryhmän lähdettyä työmaalta.

Tämän jälkeen teetämme vielä silloin, kuin sähköturvallisuuslaki sitä vaatii sähkölaitteiston varmennustarkastuksen valtuutetulla tarkastajalla 3kk kuluessa käyttöönotosta sekä sovimme kanssanne käytönopastuksesta sekä luovutamme loppudokumentit.

Saatamme myös tehdä esimerkiksi asfaltointia sekä nurmikon istuttamista latausasemien käyttöönoton jälkeen, koska hoitamalla niitä kootusti useamman kohteen kanssa saamme teille kustannusetua. Viimeinen maksuposti lankeaa maksettavaksi toki vasta, kun kaikki nämä on tehty.

Käyttö ja ylläpito

Latausaseman hallinnointi

Latausaseman hallinnointiin kuuluu kohteesta riippuen useita osa-alueita, kuten käyttäjätuki, maksujen käsittely ja latausaseman käytön seuranta. Hallinnoinnin voi hoitaa joko taloyhtiön sisäisesti tai ulkoistaa palveluntarjoajalle. Ulkoistaminen voi olla houkutteleva vaihtoehto, erityisesti jos latausasemassa halutaan käyttää edistyineitä ominaisuuksia, kuten latausoperaattorin laskutuspalvelua.

Ylläpidon järjestäminen

Säännöllinen ylläpito ja huolto varmistavat, että latausasema toimii luotettavasti ja turvallisesti koko sen elinkaaren ajan. Kohteesta riippuen ylläpitotoimenpiteet voivat sisältää laitteiston tarkastukset, ohjelmistopäivitykset ja mahdollisten vikojen korjaukset. Taloyhtiön on hyvä olla tietoinen ylläpidon ja huollon tarpeista jo hankinta vaiheessa ja sopia niistä latausaseman toimittajan tai erikoistuneen huoltopalvelun kanssa.

Ylläpidossa on tärkeää huomioida myös latausasemien valmistajan ja asennusliikkeen myöntämät takuut. Asennustyön takuu on yleensä kaksi vuotta.

Latausaseman käytön säännöt ja ohjeistukset

On tärkeää, että taloyhtiö laatii selkeät säännöt ja ohjeistukset latausaseman käytölle. Tämä voi sisältää ohjeet, latausmaksujen suorittamisesta ja toimintatavat mahdollisten häiriötilanteiden varalta. Hyvin suunnitellut ja selkeästi kommunikoidut säännöt auttavat välttämään väärinkäsityksiä ja konflikteja asukkaiden välillä.

Tulevaisuuden näkymät

Latausaseman ylläpidon yhteydessä on hyvä pitää mielessä myös tulevaisuuden tarpeet. Sähköautojen ja latausteknologian kehittyessä saattaa olla tarpeen päivittää latausasemaa tai sen kapasiteettia. Taloyhtiön kannattaa suunnitella latausinfrastruktuuriaan siten, että se mahdollistaa joustavat päivitykset ja laajennukset tulevaisuudessa, eikä järjestelmä ole riippuvainen tietyn valmistajan pilvipalvelusta. Onkin turvallisinta valita järjestelmä, joka toimii keskeisiltä osiltaan paikallisesti, ilman internetyhteyttä, mutta mahdollistaa myös ulkopuolisten taustajärjestelmien hyödyntämisen kulloisenkin tarpeen mukaan.

Yhteenveto

Sähköauton latausaseman hankinta taloyhtiöön on monivaiheinen prosessi, joka vaatii tarkkaa suunnittelua ja yhteistyötä. Hankkeen onnistuminen perustuu huolelliseen valmistautumiseen, kuten tarvittavien dokumenttien keräämiseen ja tarjouskatselmuksen suunnitteluun, sekä asiantuntevaan toteutukseen, johon kuuluu sähkösuunnittelu, turvallisuussuunnittelu ja urakointi.

On tärkeää nimetä projektille vastuuhenkilö vastaamaan projektin sujuvasta etenemisestä, ja varmistaa, että sekä taloyhtiön hallitus ja asukkaat että asentajat ovat jatkuvasti samalla aaltopituudella hankkeen etenemisestä.

Asennusvaiheen jälkeen seuraa viimeistelyt ja varmennustarkastukset, jotka varmistavat latausaseman turvallisen ja pitkäaikaisen käytön.

Kaiken kaikkiaan sähköauton latausinfran hankinta edistää taloyhtiön arvon nousua ja tukee kestävää kehitystä tarjoamalla asukkaille tehokkaat ja ekologiset latausmahdollisuudet. Hankkimalla modernin latausjärjestelmän taloyhtiö toimii suunnannäyttäjänä matkalla kohti hiilineutraalia autoilua.

Lue myös: Viisi syytä hankkia latauspisteet taloyhtiöön

Lopuksi: Usein kysyttyä sähköauton lataamisesta taloyhtiössä

Miten latausaseman käyttömaksut määritellään?

Latausaseman käyttömaksut määritellään taloyhtiön sisäisellä sopimuksella, joka voi perustua esimerkiksi kulutetun sähkön määrään, kiinteään kuukausimaksuun tai yhdistelmään molemmista. Maksurakenne riippuu latausaseman hallinnointitavasta ja siitä, millaisia sopimuksia taloyhtiö on tehnyt palveluntarjoajan kanssa.

Kuinka kauan latausaseman asentaminen kestää?

Latausaseman asentamisen kesto riippuu monista tekijöistä, kuten asennettavien latauspisteiden määrästä, sähköinfrastruktuurin päivitystarpeista ja mahdollisista lupaprosesseista. Normaalikokoisessa kohteessa asennus kestää noin muutamasta päivästä pariin viikkoon.

Mitä tapahtuu, jos latausasemassa ilmenee vika takuuaikana?

Jos latausjärjestelmässä ilmenee vika takuuaikana, taloyhtiön tulee ottaa yhteyttä asennusyritykseen tai latausaseman valmistajaan vian korjaamiseksi. Takuuehdot kattavat yleensä ilmaiset korjaukset tai osien vaihdot vianmäärityksen jälkeen.

Onko latausaseman teknologiaa päivitettävä säännöllisesti?

Latausaseman teknologia voi vaatia päivityksiä ajan mittaan, jotta se pysyy yhteensopivana uusimpien sähköautojen kanssa ja hyödyntää tehokkaasti parannuksia latausteknologiassa. Päivitystarve riippuu latausaseman mallista ja valmistajasta. Vaikka itse latausasemat jouduttaisiin joskus uusimaan, niin muun latausjärjestelmän kuten kaapelien ja sähkökeskusten tulisi kuitenkin kestää isältä pojalle.

Miten taloyhtiö voi varmistaa latausaseman turvallisen käytön?

Turvallisen käytön varmistamiseksi taloyhtiön tulisi varmistaa, että latausasema asennetaan ammattilaisten toimesta, noudattaen kaikkia voimassa olevia turva- ja sähkömääräyksiä.

Voiko latausaseman sijoittaa minne tahansa taloyhtiön alueella?

Latausaseman sijoittelussa on otettava huomioon useita tekijöitä, kuten sähköliittymän sijainti, kaapelireitit ja pysäköintialueen layout. Lisäksi on tärkeää huomioida turvallisuusnäkökohdat ja esteettömyys. Ammattilaisen tekemä kohdekatselmus auttaa määrittämään parhaan mahdollisen sijoituspaikan.

Kannattaako latausjärjestelmän hankintaan palkata ulkopuolinen konsultti?

Latausjärjestelmän hankinnassa taloyhtiön kannattaa valita yhteistyökumppaniksi kokenut avaimet käteen -toimittaja, joka hallitsee koko ketjun suunnittelusta toteutukseen. Kokenut toimittaja ymmärtää nykyaikaisen latausinfrastruktuurin vaatimukset ja tietää alusta alkaen mitä pitää tehdä, että laitteet saadaankin toimimaan oikein. Suoraviivaisempi lähestymistapa minimoi hallinnollisen taakan ja varmistaa, että saatte asiantuntevaa palvelua projektin jokaisessa vaiheessa.

Kirjoittaja: